آشنایی با این سامانه

اسم سامانه 118118 یا راحت تر بگیم 2 تا 118

همه کاسبین شهر در اینجا شغل خود را ثبت میکنند و عضوی از یک بانک عظیمی از اطلاعات شغلی قرار میگیرید و به زودی مرجع خرید و گرفتن خدمات عموم مردم خواهد بود